Gebruiksvoorwaarden My DWB app

Dit is een wettelijk bindende overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen u (de “Gebruiker”) en De Wit Bunkering NV met ondernemingsnummer 0412.697.584 (het “Bedrijf”) met betrekking tot het gebruik van de My De Wit Bunkering applicatie (de “Applicatie”) van het Bedrijf. Door de Applicatie te gebruiken, stemt de Gebruiker in met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

 1. Definities

Voor de doeleinden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers:

 • Overeenkomst betekent deze overeenkomst voor eindgebruikers die de volledige overeenkomst vormt tussen de Gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Applicatie.
 • Applicatiebetekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en toegankelijk wordt gesteld voor de Gebruiker via de webpagina van De Wit Bunkering NV (https://dewit-bunkering.com), zijnde de My De Wit Bunkering applicatie
 • Het Bedrijf verwijst naar De Wit Bunkering NV, gevestigd te Asiadok-Oostkaai 28, 2030 Antwerpen
 • De Gebruiker verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicatie, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon de Applicatie opent of gebruikt, zoals van toepassing.
 1. Gebruiksrecht

Het Bedrijf verleent de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Applicatie te gebruiken voor het beoogde doel, zoals beschreven in de documentatie van de Applicatie te vinden op: https://dewit-bunkering.com/online-bestellen-via-app/. De Gebruiker stemt ermee in de Applicatie uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

 1. Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot de Applicatie, dient de Gebruiker een gebruikersaccount aan te maken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie bij het aanmaken van het gebruikersaccount en het bijwerken van deze informatie indien nodig. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van het gebruikersaccount, inclusief de gebruikersnaam en het wachtwoord, en stemt ermee in het gebruikersaccount niet te delen met anderen.

 1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en handelsgeheimen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers. De Gebruiker verkrijgt geen eigendomsrechten op de Applicatie en mag de Applicatie niet reproduceren, distribueren, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of enige andere handelingen uitvoeren die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf.

Het Bedrijf is niet verplicht om de Gebruiker te vrijwaren of te verdedigen met betrekking tot enige claim van derden die voortvloeit uit of verband houdt met de Applicatie. Voor zover het Bedrijf verplicht is om schadeloosstelling te bieden op grond van de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van elke claim dat de Applicatie of het gebruik door de Gebruiker ervan inbreuk maakt op een derde partij.

 1. Ondersteuning en onderhoud

Het Bedrijf kan technische ondersteuning, (technische) verbeteringen, waaronder maar niet beperkt tot mogelijke patches, bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen, en onderhoud voor de Applicatie leveren volgens de geldende procedures en beleidsregels.

Updates kunnen bepaalde kenmerken en / of functionaliteiten van de Applicatie wijzigen of verwijderen. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het Bedrijf hiertoe niet verplicht is:

 • Updates verstrekken, of
 • bepaalde functies en / of functionaliteiten van de Applicatie aan de Gebruiker te blijven aanbieden of inschakelen.

De Gebruiker gaat er verder mee akkoord dat alle updates of andere wijzigingen zullen zijn (i) geacht een integraal onderdeel te zijn van de Applicatie, en (ii) onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De Gebruiker stemt ermee in om eventuele problemen of fouten met betrekking tot de Applicatie onmiddellijk aan het Bedrijf te melden en redelijke medewerking te verlenen bij het oplossen van dergelijke problemen of fouten. De melding dient te worden verstuurd via mail naar [email protected]

 1. Aansprakelijkheid

De Applicatie wordt geleverd “as is” en “AS AVAILABLE”, en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie.

Het Bedrijf geeft, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, geen garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie, inclusief maar niet beperkt tot de geschiktheid voor een bepaald doel, de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Applicatie.

Het Bedrijf  geeft geen garantie of toezegging,noch enkele verklaring dat de applicatie aan de vereisten van de Gebruiker zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de inzendingen, informatie of inhoud van de Gebruiker van de applicatie, noch voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winstderving, bedrijfsonderbreking of enige andere schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de Applicatie te gebruiken, zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 1. Looptijd en Beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door de Gebruiker of het Bedrijf.

 De Gebruiker kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door de Applicatie niet langer te gebruiken of alle kopieën van de Applicatie te verwijderen.

 Het Bedrijf kan deze Overeenkomst, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving..

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van het Bedrijf, indien de Gebruiker zich niet houdt aan enige bepaling van deze Overeenkomst.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, moet de Gebruiker onmiddellijk staken met het gebruik van de Applicatie en alle kopieën van de Applicatie verwijderen.

Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van het Bedrijf volgens de wet of billijkheid in geval van schending door de Gebruiker (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van diens verplichtingen onder deze Overeenkomst.

 1. Privacy

Het Bedrijf kan persoonlijke gegevens van de Gebruiker verzamelen en gebruiken zoals uiteengezet in het privacybeleid van de Applicatie. De Gebruiker stemt ermee in dat het Bedrijf persoonlijke gegevens kan verzamelen en gebruiken volgens het privacybeleid, en gaat hiermee akkoord met de algemene voorwaarden van het privacybeleid van het Bedrijf. Deze kan men consulteren op https://www.dewit-bunkering.com/algemene-voorwaarden.

 1. Wijzigingen aan deze Overeenkomst

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de Applicatie zijn gepubliceerd of anderszins aan de Gebruiker zijn meegedeeld. Het gebruik van de Applicatie na de wijziging van deze Overeenkomst wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 1. Wijzigingen aan de Applicatie

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Applicatie of enige dienst waarmee het verbonden is, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

 1. Suggesties & feedback van de Gebruiker

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties die de Gebruiker aan het Bedrijf verstrekt met betrekking tot de toepassing, blijven het enige en exclusieve eigendom van het Bedrijf.

Het Bedrijf is vrij om de suggesties of feedback voor welk doel dan ook en op welke manier dan ook te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of herdistribueren zonder enige krediet of enige compensatie voor de Gebruiker.

 1. Vrijwaring

De Gebruiker stemt ermee in het Bedrijf en zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit : (a) het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker; (b) schending van deze Overeenkomst of enige wet of regelgeving door de Gebruiker; of (c) schending van enig recht van een derde partij door de Gebruiker.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot deze Overeenkomst worden beslecht door de Rechtbanken van het rechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van het Bedrijf gevestigd is, zijnde het arrondissement van Antwerpen.

 1. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Applicatie en vervangt alle eerdere overeenkomsten of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Door de Applicatie te gebruiken, bevestigt de Gebruiker dat hij/zij deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee instemt, en dat hij/zij zich zal houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: [email protected]