De Wit Bunkering NV

Sinds 1947 heeft De Wit Bunkering een sterke reputatie opgebouwd als correcte en kwaliteitsvolle leverancier.

Algemene voorwaarden

DE WIT BUNKERING NV– ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1 -TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

De rechtsverhouding tussen DE WIT BUNKERING NV, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Asiadok-Oostkaai 28D ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0412.697.584 (hierna ‘DE WIT BUNKERING’ genoemd) en de klant, wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met de huidige algemene voorwaarden.  

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, levering of overeenkomst tussen DE WIT BUNKERING en haar klanten, steeds met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dan ook dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden binden de partijen behoudens andersluidende, uitdrukkelijke, schriftelijke afwijkingen overeengekomen tussen partijen. Zulke afwijkende bedingen gelden slechts met betrekking tot die punten van deze algemene voorwaarden waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben. 

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN 

Bestellingen gebeuren per e-mail of telefonisch. 

ARTIKEL 3 – PRIJS 

De prijzen van de goederen van DE WIT BUNKERING worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief btw.  

Kortingen worden niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 

Eventuele wijzigingen in de prijs ten gevolge van onder meer wijzigingen in de in- en uitvoerrechten, in het btw-tarief, in de wisselkoersen, in de vrachtkosten, in de verzekeringskosten, die na het verrichten van de bestellingen tussenkomen, zijn ten laste van de klant. Voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief. 

ARTIKEL 4 – BETALING 

Alle facturen zijn betaalbaar, binnen de 21 dagen na factuurdatum. De betalingen worden geacht plaats te vinden op de maatschappelijke zetel van DE WIT BUNKERING.  

In geval van laattijdige betaling wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 1,25% per begonnen maand. 

Bij niet–betaling van de facturen op de vervaldatum wordt het factuurbedrag, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met 12%, met een minimum van 125,00 euro per factuur. 

Bij niet-tijdige betaling van een factuur vervallen alle toegestane betalingsmodaliteiten op vorige facturen en worden deze laatsten onmiddellijk opeisbaar. 

Indien de betaling in schijven uitdrukkelijk werd toegestaan door DE WIT BUNKERING, brengt de nalatigheid in de betaling van één schijf onherroepelijk de opeisbaarheid van alle volgende schijven met zich. 

In geval van staking van betalingen, de opening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure of faillissement van de klant heeft DE WIT BUNKERING het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder vooropzeg te beëindigen, zelfs in geval van gedeeltelijke uitvoering. 

Het is de klant niet toegestaan op de prijs enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem gestelde tegenvordering op DE WIT BUNKERING. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. 

ARTIKEL 5 – LEVERING 

De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. De overschrijding van de eventuele leveringsdata kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van DE WIT BUNKERING of om een andere aanspraak tegenover DE WIT BUNKERING te laten gelden.  

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

ARTIKEL 6 – VERPLICHTING TOT AFNAME 

In geval de klant de bestelling weigert, de overeenkomst beëindigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij DE WIT BUNKERING een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20% van de verkoop-/leveringsprijs, onverminderd het recht van DE WIT BUNKERING om een hogere schadevergoeding te vorderen, in de mate dat het bestaan van een grotere schade wordt bewezen. 

ARTIKEL 7 – KLACHT NA LEVERING  

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, aangetekend bij DE WIT BUNKERING toe te komen:  

in geval van zichtbare gebreken/beschadiging, binnen de twee (2) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; of 

in geval van andere klachten, binnen de zes (6) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; 

Na deze termijn zullen leveringen en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.  

ARTIKEL 8 – ONTBINDING 

Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling door DE WIT BUNKERING worden ontbonden, onverminderd de rechten van DE WIT BUNKERING op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe, verstuurd per aangetekend schrijven door DE WIT BUNKERING, zal hiervoor volstaan. 

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Alle goederen blijven eigendom van DE WIT BUNKERING tot volledige betaling van de prijs. Betaalde voorschotten blijven door DE WIT BUNKERING verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Alle door DE WIT BUNKERING in redelijkheid gemaakte kosten om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust weer in haar bezit te krijgen, komen voor rekening van de klant.  

De klant verplicht zich reeds nu, ter zake van de uitoefening door DE WIT BUNKERING van haar recht op terugname, alle mogelijke medewerking te verlenen. 

ARTIKEL 10 – GARANTIE 

Op de leveringen van de goederen zijn de garantiebepalingen van de respectieve fabrikanten van toepassing. 

Wijzigingen die gedurende de garantietermijn(en) door de klant aan de goederen worden aangebracht (bijvoorbeeld vermenging met andere goederen), anders dan tot behoud van de goederen, doen het recht van de klant jegens DE WIT BUNKERING en de fabrikant(en) uit hoofde van de verstrekte garantie(s) vervallen.  

ARTIKEL 11 –  AANSPRAKELIJKHEID 

Indien DE WIT BUNKERING aansprakelijk is voor de door de klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van DE WIT BUNKERING te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van DE WIT BUNKERING niet uitkeert of de schade niet onder een door DE WIT BUNKERING gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van DE WIT BUNKERING beperkt tot maximaal het factuurbedrag (excl. btw) voor de geleverde goederen c.q. de verrichte werkzaamheden. 

DE WIT BUNKERING kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, uit welken hoofde ook, voor haar lichte fout, of deze van haar aangestelden. DE WIT BUNKERING kan in alle omstandigheden slechts aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voorzienbaar was ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst met de klant en die het rechtstreeks gevolg is van haar tekortkomingen. DE WIT BUNKERING kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse (gevolg)schade, zoals onder meer gederfde winst, verlies van omzet, reputatieschade, verliezen voortvloeiende uit onderbrekingen van de werkzaamheden van de onderneming van de klant, verlies of beschadiging van gegevens, operationele en/of administratieve (meer)kosten, verlies van goodwill en dergelijke meer. 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT 

DE WIT BUNKERING zal niet in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de klant, indien dergelijke vertraging of tekortkoming te wijten is aan een oorzaak die onvoorzienbaar en onafhankelijk is van haar redelijke controle, met inbegrip, maar niet beperkt tot, staking, in – en uitvoerverboden, wegblokkades, brand, oorlog, terroristische aanslagen, muiterij, ongeregeldheden, natuurrampen, epidemieën, gebrek of vertraging in vervoer en dwingende wijzigingen van de daartoe bevoegde overheden. Deze omstandigheden geven aan DE WIT BUNKERING het recht de overeenkomst met de klant op te schorten, zonder ter zake van deze opschorting gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens de klant.  

ARTIKEL 13 – BEWIJS 

DE WIT BUNKERING en de klant aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail). 

ARTIKEL 14 – NIETIGHEID ARTIKEL ALGEMENE VOORWAARDEN 

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig mocht zijn of worden verklaard, of mocht wijzigen, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. 

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN 

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de maatschappelijke zetel van DE WIT BUNKERING is gevestigd, zij het dat DE WIT BUNKERING zich altijd het recht voorbehoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de klant is gevestigd. Gebeurlijke betwistingen vanwege de klant ontslaan hem niet van de verplichting om binnen de termijn te betalen. 

Op alle bestellingen, leveringen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht, van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.